Cty minh đã mở 1Tkhoan ở Nghàng,và khi bên Bhiem y/cầu minh nộp 2% tiền đóng Bhiem vào Tkkhoa3n ở Ngha2ng thì mình lại mở thêm Tkhoan khac, tháng rồi bên Bhiem y/cầu nôp cho họ số tien ờ tkhoa3n mới này, thì minh chuyển từ Tkhoa3n mới này sang Tkhoa3n ban đầu (để khỏi phải mua sec), bay giờ khi ghi vào sổ cái thì mình không biết ghi như thế nào( vì mình đã hạch toán như sau Nợ 1121/C1121BH), mà lên sổ cái thì chỉ có TK112 thôi)