cho em hỏi với, nhật ký mua hàng thì chỉ ghi những nghiệp vụ chưa thanh toán. Nhưng nếu lúc mua mình chưa thanh toán nhưng trong kỳ mình đã thanh toán rồi thì có phải ghi vào không? kiểu như lúc chưa thanh toán Nợ 1561/Có 331 vài ngày sau thì trả Nợ 331/Có 111 và nếu chi phí mua hàng chưa thanh toán Nợ 1562/Có 331 thì có ghi vào nhật ký mua hàng k?

cho em hỏi với, nhật ký mua hàng thì chỉ ghi những nghiệp vụ chưa thanh toán. Nhưng nếu lúc mua mình chưa thanh toán nhưng trong kỳ mình đã thanh toán rồi thì có phải ghi vào không? kiểu như
lúc chưa thanh toán Nợ 1561/Có 331
vài ngày sau thì trả Nợ 331/Có 111
và nếu chi phí mua hàng chưa thanh toán Nợ 1562/Có 331 thì có ghi vào nhật ký mua hàng k?