Minh vua xin vao lam co quan hanh chinh su nghiep.
O do moi minh la ke toan, co quan vua moi thanh lap.
Minh chua co kinh nghiem lam ke toan.
Minh moi chi lam duoc tai khoan ngan hang, tai khoan kho bac, ma so thue.
Minh khong biet cong viec tiep theo la the nao nua.
co quan minh van chua co phan mem ke toan, ong sep minh bao la neu em can thiet thi xin mua phan mem. Minh cung khong biet nen the nao. Minh dinh chua de nghi mua phan mem. Nhung minh nen hach toan so sach the nao day.
Mong moi nguoi chi giao.
Xin da ta!