Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 9 của 9
 1. #1
  dakha
  Khách vãng lai

  Phí xăng dầu hạch toán thế nào?

  Bạn nào biết cho mình hỏi trên Hóa Đơn xăng dầu có "lệ phí xăng dầu " vậy mình phải hạch toán như thế nào? đưa lệ phí nầy vào giá của xăng dầu hay đưa vào TK 642 tiểu khoản phí và lệ phí ?

 2. #2
  hiepnt1974
  Khách vãng lai
  Tiền xang của công ty bạn là chi phí hay công ty bạn bán mặt hàng này, nếu là chi phí của công ty thì cho thẳng vào cùng với giá xăng, cong nếu là hàng hoá thì phí xăng tách riêng và khi bán ra viết vào hoá đơn rồi xuất ra

 3. #3
  Yennamthien
  Khách vãng lai
  phi xang dau minh cung tinh vao don gia luon

 4. #4
  damchi
  Khách vãng lai
  nếu phí xăng dầu là chi phí của công ty bạn, bạn phải tách ra :
  1./ Mua xăng Mogas 92 :
  N 642....
  N 1331.....
  C 1111
  2./ Lệ phí xăng dầu :
  N 6425....
  C 1111.....

 5. #5
  dieubao
  Khách vãng lai
  ko cần tách mà tính luôn vào đơn giá bạn a.

 6. #6
  maytim83
  Khách vãng lai
  nếu mua về thì tính vào đơn giá còn nếu cty bạn chuyên bán mặt hàng này thì bạn phải tách phí ra

 7. #7
  cohang1102
  Khách vãng lai
  Kế toán phí xăng dầu được hướng tại TT 98/2001/TT-BTC:
  "II. Hướng dẫn kế toán phí xăng dầu

  1. Kế toán mua xăng dầu

  1.1. Khi nhập khẩu xăng dầu về dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

  Nợ TK 152, 156...

  Có TK 112, 131...

  Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)

  Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

  Đồng thời phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp, ghi:

  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

  Trường hợp nhập khẩu xăng dầu về dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:

  Nợ TK 152, 156...

  Có TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

  1.2. Khi mua xăng dầu ở trong nước dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh giá vốn của xăng dầu mua vào theo giá mua đã có phí xăng dầu, ghi:

  Nợ TK 152, 156, 641, 642 (bao gồm giá mua có phí xăng dầu)

  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 112, 331... (Tổng giá thanh toán).

  1.3. Khi mua xăng dầu ở trong nước dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, mua xăng dầu dùng cho HCSN, kế toán phản ánh giá vốn của xăng dầu mua vào theo giá đã có phí xăng dầu và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

  Nợ TK 152, 156, 641, 642... (Tổng giá thanh toán)

  Có TK 112, 331... (Tổng giá thanh toán).

  2. Kế toán doanh thu bán xăng dầu và phí xăng dầu

  2.1. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu vào NSNN, khi bán xăng dầu, kế toán phản ánh doanh thu theo giá bán chưa có thuế GTGT và chưa có phí xăng dầu và phản ánh phí xăng dầu phải nộp vào NSNN, ghi:

  Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.

  2.2. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi bán xăng dầu, kế toán phản ánh doanh thu theo giá bán đã có thuế GTGT và phản ánh phí xăng dầu phải nộp vào NSNN, ghi:

  Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.

  2.3. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi bán xăng dầu, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán đã có phí xăng dầu không có thuế GTGT, ghi:

  Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.

  2.4. Đối với đơn vị bán xăng dầu thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi bán xăng dầu, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo tổng giá thanh toán, ghi:

  Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng (Tổng giá thanh toán)

  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.

  2.5. Đối với đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu xăng dầu, khi xuất xăng dầu trả cho đơn vị uỷ thác nhập khẩu, ghi:

  Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết đơn vị uỷ thác nhập khẩu)

  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

  Có TK 156 - Hàng hóa.

  2.6. Trường hợp bán xăng dầu thông qua các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng:

  Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý:

  Khi xuất xăng dầu giao cho các đại lý phải lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi:

  Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán

  Có TK 155, 156.

  Trường hợp đơn vị giao hàng đại lý thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, và thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi nhận Bảng kê hóa đơn bán ra của xăng dầu bán qua đại lý đã tiêu thụ do các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng lập gửi về, kế toán lập Hóa đơn GTGT theo quy định và phản ánh doanh thu bán hàng và phản ánh phí xăng dầu phải nộp vào NSNN, ghi:

  Nợ TK 111, 112, 131

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng.

  Trường hợp đơn vị giao hàng đại lý thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, và không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi nhận Bảng kê hóa đơn bán ra của xăng dầu bán qua đại lý đã tiêu thụ do các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng lập gửi về, kế toán lập Hóa đơn GTGT theo quy định và phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

  Nợ TK 111, 112, 131

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng.

  Số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận bán hàng đại lý, ghi:

  Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 131, 111, 112.

  Kế toán ở đơn vị nhận đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng:

  Khi nhận hàng đại lý ghi vào bên Nợ TK 003 "Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi". Khi xuất bán hoặc trả lại hàng cho bên giao hàng ghi vào bên Có TK 003 "Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi".

  Khi xuất bán xăng dầu nhận đại lý, phải ghi số tiền phí xăng dầu thành một dòng riêng trên Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng theo chế độ quy định. Căn cứ vào Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh số tiền bán hàng xăng dầu đại lý phải trả cho bên giao hàng, ghi:

  Nợ TK 111, 112, 131

  Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán bao gồm cả phí xăng dầu).

  Định kỳ, khi xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, đơn vị nhận bán hàng đại lý phải lập Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng theo chế độ quy định và phản ánh doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý, ghi:

  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng.

  Khi trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi:

  Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

  Có TK 111, 112...

  2.7. Đối với xăng dầu sử dụng nội bộ ở đơn vị thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu: Khi xuất xăng dầu thuộc diện chịu phí xăng dầu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

  Nợ TK 627, 641, 642... (giá vốn xăng dầu và phí xăng dầu phải nộp)

  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Theo giá vốn).

  2.8. Đối với đơn vị không thuộc đối tượng nộp phí xăng dầu, khi xuất xăng dầu sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, ghi:

  Nợ TK 627, 641, 642...

  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Theo giá vốn).

  2.9. Khi nộp phí xăng dầu vào NSNN, ghi:

  Nợ TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

  Có TK 111 - Tiền mặt

  Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng.

  2.10. Khi xuất khẩu xăng dầu, ghi:

  Phản ánh doanh thu bán hàng, ghi:

  Nợ TK 112, 131

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng.

  Phản ánh thuế xuất khẩu phải nộp, ghi:

  Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng

  Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu).

  Số phí xăng dầu được Nhà nước hoàn lại, ghi:

  Trường hợp số tiền phí xăng dầu được hoàn đối với lượng xăng dầu xuất khẩu trong cùng năm tài chính thì số tiền phí xăng dầu được hoàn được hạch toán giảm chi phí kinh doanh hàng xuất khẩu, ghi:

  Nợ TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

  Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

  Trường hợp số phí xăng dầu được hoàn đối với lượng xăng dầu thực tế xuất khẩu năm trước (Số phí xăng dầu năm trước được hoàn vào năm sau), kế toán phản ánh số phí xăng dầu được hoàn vào thu nhập bất thường của các năm được hoàn phí xăng dầu, ghi:

  Nợ TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)

  Có TK 721 - Các khoản thu nhập bất thường.

  Khi nhận được tiền do NSNN hoàn phí xăng dầu, ghi:

  Nợ TK 111, 112

  Có TK 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (Chi tiết phí xăng dầu)."

 8. #8
  Phi Thi Dinh
  Khách vãng lai
  Công ty mình từ trước tới giờ toàn tách PXD ra và cho vào TK 6278.

 9. #9
  tualpha
  Khách vãng lai
  Chào các anh chị, cho em hỏi vấn đề này một chút :
  Công ty em hàng tháng có phát sinh hoá đơn xăng cho mục đích chạy máy móc, cty làm theo QĐ48, vậy chi phí này e hạch toán thẳng qua TK154 hay hạch toán qua TK642.
  Em xin cảm ơn .[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/1luvu.gif[/IMG]


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. Doanh thu phí xăng dầu hạch toán như thế nào?
  By ThienPhu in forum Doanh thu chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-13-2011, 09:20 AM
 2. Phí xăng xe hạch toán như thế nào?
  By maithikimdung in forum Hóa đơn chứng từ
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-29-2010, 07:17 PM
 3. Phí xăng dầu hạch toán như thế nao
  By hongchau83 in forum Sổ sách, báo cáo kế toán
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 07:17 PM
 4. Hạch toán phí XD khi mua xăng dầu như thế nào
  By HuongtranAnh in forum Kế toán các phần hành khác
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 02:42 PM
 5. Hạch toán phí xăng dầu thế nào cho hợp lý?
  By Tientax2268 in forum Kế toán các phần hành khác
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 07-28-2010, 02:01 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn