Mong các bạn chỉ cho mình về chuẩn mực kế toán Nhật Bản và hiệp hội nghề nghiệp kế toán tại Nhật Bản.

Thanks