tại đơn vị mình đi thuê một tài sản cố định theo hình thức thuê tài chính. tài sản đó có số năm sử dụng là 5 năm, nhưng bên đơn vị cho thuê muốn cho thuê trong 1năm là chuyển quyền sở hữu cho bên mình. như vậy có được không? phải tính khấu hao ra sao?