Em đang cần gấp bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (mẫu số 06-TSCĐ), ai có cho em xin với. Em cám ơn trước.