Nhờ mọi người xem giùm mình ví dụ sau mình làm có đúng ko nhé.thank nhiều.:hi: Một DN có nhà sx trị giá 10.000, nhà văn phòng 5000, nhà ăn 50, nhà để xe 50, nhà văn hóa 500 (hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu), thiết bị sx trị giá 2000 (50% đi vay), mua bằng phát minh sáng chế là 3000 (70% đi vay). Mình phân loại các TSCĐ trên theo tiêu chí nguồn hình thành như sau: + TSCĐ hình thành từ nguồn VCSH: 10.000 (nhà sx)+5.000 (nhà vp)+50 (nhà ăn)+50 (nhà để xe)+500 (nhà văn hóa)+(2000x50%)+(3000x30%)=17.500 + TSCĐ hình thành từ nguồn đi vay: (2000x50%)+(3000x70%)=3.100

Nhờ mọi người xem giùm mình ví dụ sau mình làm có đúng ko nhé.thank nhiều.:hi:
Một DN có nhà sx trị giá 10.000, nhà văn phòng 5000, nhà ăn 50, nhà để xe 50, nhà văn hóa 500 (hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu), thiết bị sx trị giá 2000 (50% đi vay), mua bằng phát minh sáng chế là 3000 (70% đi vay). Mình phân loại các TSCĐ trên theo tiêu chí nguồn hình thành như sau:
+ TSCĐ hình thành từ nguồn VCSH: 10.000 (nhà sx)+5.000 (nhà vp)+50 (nhà ăn)+50 (nhà để xe)+500 (nhà văn hóa)+(2000x50%)+(3000x30%)=17.500
+ TSCĐ hình thành từ nguồn đi vay: (2000x50%)+(3000x70%)=3.100