Ai có mẫu giấy báo nợ, báo có của ngân hàng cho xem tí nhỉ.
Cám ơn trước!