Công ty A có một khoản nợ phải thu khó đòi đã được xóa sổ trị giá 20 triệu đồng. Một năm sau, khoản nợ đó lại được thu hồi đúng gt ban đầu:20 triệu.
Đinh khoản sao đây ?