Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 26
Like Tree1Likes

Chủ đề:
Mẫu Biên Bản Họp Hội đồng Thành Viên

 1. #1
  thuydiem1986
  Khách vãng lai

  Mẫu Biên Bản Họp Hội đồng Thành Viên

  Anh chị nào có mẫu biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và thay đỗi địa điểm kinh doanh cho em xin với. Em đang cần gấp. Em cảm ơn anh chị nhiều

 2. #2
  Thailove
  Khách vãng lai
  Em đang làm thủ tục để cty tnhh 2 thành viên: Tiếp nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay giám đốc. Tuy nhiên trong hồ sơ yêu cầu phải có:
  - Biên bản họp hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
  - Quyết định của hội đồng thành viên về việc nhận thành viên mới, tăng VĐL, thay GĐ.
  Bác nào có mẫu (hoặc đã từng làm) các biên bản, quyết định trên cho em xin với. Em chẳng biết viết thế nào cả.
  Cám ơn mọi người!

 3. #3
  connick
  Khách vãng lai
  Tớ đang cần mẫu giấy uỷ quyền của giám đốc cho phó giám đốc để ký hợp đồng lao động với nhân viên của công ty. Bạn nào giúp tớ với

 4. #4
  AC2208
  Khách vãng lai
  Mẫu biên bản họp HĐTV đại khái như sau:
  - Các căn cứ :Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, điều lệ cty, căn cứ vào yêu cầu hợp tác đầu tư và phát triển kinh doanh của cty trong tương lai...
  - Vào lúc...giờ, ngày...tháng...năm, HĐTV cty gồm những ai,tổ chức cuộc họp tại địa diểm nào, thành phần tham dự, chủ trì phiên họp
  - Nội dung phiên họp: ra các nghị quyết quyết định:
  +Nghị quyết 1: quyết định thay đổi Điều ... Bản điều lệ cty ...như sau:
  "nội dung bạn muốn thay đổi"
  - Sau đó là phần kết quả cuộc họp: sau khi bàn bạc, trao đổi và biểu quyết, các thnàh viên của HĐTV đã thống nhất 100% thông qua ...Nghị quyết trên.
  - phien họp kết thúc vào lúc...
  - Thành viên HĐTV ký tên
  Hết

 5. #5
  phamthuyanh
  Khách vãng lai
  Nếu bạn cần mẫu biên bản họp hội đồng thành viên thi vào web này: www.vfamvietnam.com. hoặc gủi mail cho mình mình sẽ gủi cho.để đỡ phải căn chỉnh.mai: anhvuhoangvn@gmail.com

 6. #6
  anhvuhoangvn
  Khách vãng lai
  trả lời bạn như sau:
  C«ng ty ........
  Tel: - Fax:
  Sè: /BB ... Céng hoµ x• héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
  ------o0o------

  Biªn bn häp héi ®ång thµnh viªn C«ng ty ....
  (V/v: Thay ®æi ®Þa chØ trô së chÝnh)

  - C¨n cø vµo luËt Doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n bn ph¸p luËt hiÖn hµnh
  - C¨n cø vµo §iÒu lÖ cña C«ng ty
  - C¨n cø vµo t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty

  H«m nay, vµo håi ngµy ... th¸ng .... n¨m 2008, t¹i trô së cña C«ng ty ........ C«ng ty ......... tæ chøc häp Héi ®ång thµnh viªn ®Ó cïng nhau tho luËn, bµn b¹c vÒ vÊn ®Ò thay ®æi ®Þa chØ trô së chÝnh cña C«ng ty. Tæng sè thµnh viªn tham gia gåm .... ng*êi:
  1. ¤ng
  - Chøc vô: Chñ tÞch Héi ®ång cæ ®«ng - Gi¸m ®èc
  - Sè vèn gãp: .... ChiÕm C«ng ty
  2. ¤ng
  - Chøc vô:
  - Sè vèn gãp .... : ChiÕm ..... vèn C«ng ty

  Héi ®ång thµnh viªn ®• tho luËn, bµn b¹c vµ ®i ®Õn thèng nhÊt néi dung sau:
  - Thay ®æi ®Þa chØ C«ng ty:
  + §Þa chØ trô së chÝnh ®• ®¨ng ký: ....................
  + §Þa chØ trô së chÝnh thay ®æi: .............
  + Sè ®iÖn tho¹i ®• ®¨ng ký: ; Sè Fax ®• ®¨ng ký: ; §Þa chØ Email ®• ®¨ng ký:
  + Sè ®iÖn tho¹i thay ®æi: ; Sè Fax thay ®æi: ; §Þa chØ Email thay ®æi:

  Doanh nghiÖp cam kÕt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung th«ng b¸o nµy.

  Cuéc häp kÕt thóc vµo håi ........ cïng ngµy.

  ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn  TB: bạn chỉnh lại phông vntime.
  Thân

 7. #7
  kienls
  Khách vãng lai
  cái biên bản họp hội đồng ấy thì bạn vẽ ra thui..wan trọng là thành phần dự họp, nội dung cuộc họp và chữ kí các thành viên...và quan trọng nữa là mấy cái quyết định bổ nhiệm hoặc thay thế ấy..
  còn đây là mẫu quyết định bổ nhiệm chuẩn theo thông tư 60 nhé..các bạn tham khảo ( các quyết định thay thế hay các quyết định khác thì các bạn chỉ cần thay nội dung sơ sơ là ok...

 8. #8
  kunkun
  Khách vãng lai
  Cho mình hỏi, mình đang làm hồ sơ chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên. Trong đó mình thấy có mục sau:
  1- Cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
  2- Thoả thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đối tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.
  3- Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của Chủ doanh nghiệp tư nhân về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
  Mình không biết phải làm như thế nào? Có bạn nào đã từng làm qua rồi hoặc biết về nó, chỉ giúp mình được không?

 9. #9
  tocdai_tb_84
  Khách vãng lai
  Các anh chị nào có mẫu BB họp HĐ TV của cty CP về việc kết quả KD bị lỗ và phương hướng kinh doanh cho năm tới thì cho em xin 1 bản với. GĐ bảo em làm mà em chưa biết. Anh chị gửi vào mail traitimbinhyen10684@gmail.com giúp em với nhé.

  Thanks!

 10. #10
  nhimxauxi
  Khách vãng lai
  bạn nào có cho mình xin luôn với nhé


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn