Minh chưa đi làm nên không biết trong quá trình bán hàng để tổng hợp các khoản thu của khách hàng thì dùng mẫu sổ sách gì (theo hình thức chứng từ ghi sổ) . Bạn nào biết có thể gửi cho mình mẫu hay hướng dẫn mình được không? (gấp lắm).
Thanks!