Em có đọc tài liệu hướng dẫn của Vụ chế độ kế toán – Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) quyển 2 (NXB Tài chính 2006) về danh mục và mẫu sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp (tại trang 191): “Đối với doanh nghiệp sử dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ không phải sử dụng sổ quỹ tiền mặt”. Như vậy thì thủ quỹ sẽ sử dụng sổ gì?, mẫu như thế nào để theo dõi tình hình nhập, xuất quỹ? Đối chiếu với kế toán tiền mặt như thế nào?Ai biết giúp Thanhem với !![IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG][IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/wall.gif[/IMG]