Cán bạn cho mình hỏi Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố trên thuyết minh BCTC:
- Chi phí nguyên liệu vật liệu: gồm 621, 6422, 6412
- Chi phí nhân công: 622, 6421, 6411
- Chi phí khấu hao TSCĐ: 6274, 6414, 6424
- Chi phí DV mua ngòai: 6277, 6417, 6427
- Chi phí bằng tiền khác: các TK lọai 6 còn lại trừ 632

Ko bít như vậy có đúng ko, có bạn nào làm khác không?