Hi anh/chị trên diễn đàn, em có 1 thắc mắc muốn hỏ Trong tháng 08/2010 Công ty em có 4 hóa đơn đầu vào, mỗi hóa đơn tổng giá trị trên 20 triệu, đã thanh toán bằng tiền mặt, và đã kê khai thuế GTGT. Nay em muốn điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT dc khấu trừ (C ty em chưa phải nộp thuế mà vẫn được khấu trừ từ các kỳ trước), nhưng e k biết cách lập mẫu 01/KHBS. Tại tờ khai điều chỉnh: chỉ tiêu 23: có phải là số thuế dc khấu trừ của tháng 8 hay không? Tại mẫu KHBS thì phải chọn chỉ tiêu nào? Em chọn mã chỉ tiêu số 23 thì máy tự động nhảy số đã kê khai, số này k biết từ đâu? Mong các anh/chị giúp đỡ để em kê khai điều chỉnh tháng 12 này.

Hi anh/chị trên diễn đàn, em có 1 thắc mắc muốn hỏ
Trong tháng 08/2010 Công ty em có 4 hóa đơn đầu vào, mỗi hóa đơn tổng giá trị trên 20 triệu, đã thanh toán bằng tiền mặt, và đã kê khai thuế GTGT.

Nay em muốn điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT dc khấu trừ (C ty em chưa phải nộp thuế mà vẫn được khấu trừ từ các kỳ trước), nhưng e k biết cách lập mẫu 01/KHBS.

Tại tờ khai điều chỉnh: chỉ tiêu 23: có phải là số thuế dc khấu trừ của tháng 8 hay không?
Tại mẫu KHBS thì phải chọn chỉ tiêu nào? Em chọn mã chỉ tiêu số 23 thì máy tự động nhảy số đã kê khai, số này k biết từ đâu?

Mong các anh/chị giúp đỡ để em kê khai điều chỉnh tháng 12 này.