*Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn đối với hóa đơn không còn tiếp tục sử dụng sau thời hạn 01/01/2011 và 31/03/2011* ---Quote--- *Thông tư 153/2010/TT-BTC.* *Điều 27. Hủy hoá đơn* .... *d) Hồ sơ hủy hoá đơn gồm: * - *Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn*, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh; - *Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy *ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục); - *Biên bản hủy hóa đơn;*

Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn đối với hóa đơn không còn tiếp tục sử dụng sau thời hạn 01/01/2011 và 31/03/2011 Trích:
Thông tư 153/2010/TT-BTC.

Điều 27. Hủy hoá đơn
....
d) Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:
- Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
- Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);
- Biên bản hủy hóa đơn;
- Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tải file: Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn theo TT153 (gồm 4 mẫu theo qui định trên)
Gởi các bạn tham khảo.