Hoi thao the gioi ke toan CleverCFO Công ty CP Tư Vấn Thuế Vinatax
+ Reply to Thread
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 21 tới 30 của 38
 1. #21
  gladiator
  Khách vãng lai
  xin cho minh 1 ban voi
  dhkt22@yahoo.com
  xin cam on nhiu

 2. #22
  WhoamI
  Khách vãng lai
  Vì đang bận thi nên mình không online thường xuyên được. Các bạn cần file có thể gửi thư vào địa chỉ hanghtt2003@yahoo.com mình sẽ gửi lại cho các bạn. Ngòai ra mình thấy trên Thư viện của WKT có nhiều chương trình về NXT lắm đấy.VD của Bác Thanhnhan53, NPH,..hay lắm! các bạn có thể vào đó lấy về.

 3. #23
  levanduyet
  Khách vãng lai
  Vang chao cac ban,
  Toi thay mot so ban sau khi download file ve thi khong biet phai su dung nhu the nao. Nhan day toi muon xin y kien gop y cua cac ban ve file nay de hoan thien them. Toi da co phien ban moi nhung dang cho y kien dong gop cua cac ban. Sau do toi se viet mot bai huong dan cac ban su dung.
  Xin cac ban goi gop y cho toi theo dia chi
  levanduyet@yahoo.com
  Chuc cac ban khoe,
  Le Van Duyet

 4. #24
  thanh trung
  Khách vãng lai
  Minh cung quan tam van de nay, nhung xin hoai chang co ban nao goi cho minh ca. sao cac ban khong share cho minh voi.

 5. #25
  levanduyet
  Khách vãng lai
  Hướng dẫn sử dụng phần I
  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TẬP TIN EXCEL XUẤT/NHẬP/TỒN
  Giới thiệu về các sheet:

  Tên sheet
  Mục đích
  Menu
  Nhằm chứa các dữ liệu để tạo các lọai Menu (Xin đọc bài tạo Menu trên báo PC World VN).
  BaoCaoXuat
  Nhằm đưa dữ liệu xuất hàng ngày được nhập liệu tại Sheet VatTu
  BaoCaoNhap
  Nhằm đưa dữ liệu nhập hàng ngày được nhập liệu tại Sheet VatTu
  BaoCaoThang
  Nhằm tổng hợp dữ liệu nhập, xuất trong tháng từ Sheet VatTu
  VatTu
  Đây là Sheet chính nhằm nhập liệu hàng ngày
  DuLieu
  Nhằm chứa các dữ liệu khác

  Với Sheet Menu, khi bạn mở File ra với điều kiện bạn chấp nhận cho thực hiện các Macro thì chương trình sẽ lấy dữ liệu ở Sheet này để tạo các Menu.
  Chương trình sử dụng các thủ tục CreateMenuAll để tạo các Menu và thủ tục DeleteMenuAll để xóa các Menu khi chương trình được đóng lại. Đây là nội dung của Module Menu, với hằng số TenMenuSheet là tên Sheet chứa dữ liệu để tạo Menu. Hằng số ToolBarMenuName là tên của Menu mà bạn muốn tạo. Hai thủ tục trên có 3 tham số đại diện cho việc bạn muốn tạo hay xóa lọai Menu nào. Nếu các bạn thích các bạn có thể chỉnh sửa lại hai thủ tục này nhằm làm cho gọn hơn.
  Public Const TenMenuSheet = "Menu"
  ' Ten sheet chua du lieu de tao Menu
  Public Const ToolBarMenuName = "Raw Material Warehouse"
  ' Ten cua ToolBar Menu
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''
  ' TAO VA DELETE MENU
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''
  ' Thu tuc nay duoc tong hop lai vao ngay 31/10/2004
  ' nham tao 3 loai menu dua tren du lieu o Sheet Menu
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''
  Sub CreateMenuAll(Optional CreateMenuBar As Boolean, Optional CreateShortcutMenu As Boolean, Optional CreateToolBarMenu As Boolean)
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Khai bao bien cho CreateMenuBar
  Dim MenuSheet As Worksheet
  Dim MenuObject As CommandBarPopup
  Dim MenuItem As Object
  Dim SubMenuItem As CommandBarButton
  Dim Row As Integer
  Dim MenuLevel, NextLevel, PositionOrMacro, Caption, Divider, FaceId
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Khai bao bien cho CreateShortcutMenu
  Dim MenuSCControl As CommandBarControl
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Khai bao bien cho CreateShortcutMenu
  Dim ToolBarMenu As CommandBar
  Dim ToolbarMenuControl As CommandBarControl
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Kiem tra ActiveWorkbook truoc khi thuc hien
  If ActiveWorkbook.Name <> TenWB Then
  Exit Sub
  End If
  ' Assign default value if the argument is missing
  ' Dua cac gia tri mac dinh vao neu cac doi so khong dua vao
  If IsMissing(CreateMenuBar) Then CreateMenuBar = False
  If IsMissing(CreateShortcutMenu) Then CreateShortcutMenu = False
  If IsMissing(CreateToolBarMenu) Then CreateToolBarMenu = False
  ' Trong truong hop CreateMenuBar=True
  If CreateMenuBar = True Then
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Location for menu data
  ' Chi dinh Sheet de lay du lieu cho Menu
  Set MenuSheet = ThisWorkbook.Sheets(MenuSheet)
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Make sure the menus aren't duplicated
  ' De chac chan rang Menu khong bi trung lap
  Call DeleteMenuAll(True, False, False)
  ' Initialize the row counter; Hang bat dau la hang thu 2
  Row = 2
  ' Add the menus, menu items and submenu items using
  ' data stored on MenuSheet
  ' Dua vao du lieu tren MenuSheet ma xay dung Menu
  Do Until IsEmpty(MenuSheet.Cells(Row, 1))
  With MenuSheet
  MenuLevel = .Cells(Row, 1)
  Caption = .Cells(Row, 2)
  PositionOrMacro = .Cells(Row, 3)
  Divider = .Cells(Row, 4)
  FaceId = .Cells(Row, 5)
  NextLevel = .Cells(Row + 1, 1)
  End With
  Select Case MenuLevel
  Case 1 ' A Menu
  ' Add the top-level menu to the Worksheet CommandBar
  ' Menu cap mot
  Set MenuObject = Application.CommandBars(1). Controls.Add(Type:=msoControlPopup, Before:=PositionOrMacro, Temporary:=True)
  MenuObject.Caption = Caption
  Case 2 ' A Menu Item
  If NextLevel = 3 Then
  Set MenuItem = MenuObject.Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
  Else
  Set MenuItem = MenuObject.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
  MenuItem.OnAction = PositionOrMacro
  End If
  MenuItem.Caption = Caption
  If FaceId <> &quot;&quot; Then MenuItem.FaceId = FaceId
  If Divider Then MenuItem.BeginGroup = True
  Case 3 ' A SubMenu Item
  Set SubMenuItem = MenuItem.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
  SubMenuItem.Caption = Caption
  SubMenuItem.OnAction = PositionOrMacro
  If FaceId <> &quot;&quot; Then SubMenuItem.FaceId = FaceId
  If Divider Then SubMenuItem.BeginGroup = True
  End Select
  Row = Row + 1
  Loop
  End If
  ' Trong truong hop CreateShortcutMenu=True
  If CreateShortcutMenu = True Then
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Location for shortcutmenu data
  ' Chi dinh Sheet de lay du lieu cho ShortcutMenu
  Set MenuSheet = ThisWorkbook.Sheets(TenMenuSheet)
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Make sure the shortcut menus aren't duplicated
  ' De chac chan rang Shortcut Menu khong bi trung lap
  Call DeleteMenuAll(False, True, False)
  ' Initialize the row counter; Hang bat dau la hang thu 2
  Row = 2
  ' Add the shortcut menus, shortcutmenu items
  ' and subshortcutmenu items using
  ' data stored on MenuSheet
  ' Dua vao du lieu tren MenuSheet ma xay dung Menu
  Do Until IsEmpty(MenuSheet.Cells(Row, 1))
  With MenuSheet
  MenuLevel = .Cells(Row, 1)
  Caption = .Cells(Row, 2)
  PositionOrMacro = .Cells(Row, 3)
  Divider = .Cells(Row, 4)
  FaceId = .Cells(Row, 5)
  NextLevel = .Cells(Row + 1, 1)
  End With
  Select Case MenuLevel
  Case 1 ' A Menu
  ' Add the top-level shortcut menu to the Cell CommandBar
  ' Menu cap mot
  Set MenuSCControl = Application.CommandBars(&quot;Cell&quot. Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
  MenuSCControl.Caption = Caption
  Case 2 ' A Menu Item
  If NextLevel = 3 Then
  Set MenuItem = MenuSCControl.Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
  Else
  Set MenuItem = MenuSCControl.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
  MenuItem.OnAction = PositionOrMacro
  End If
  MenuItem.Caption = Caption
  If FaceId <> &quot;&quot; Then MenuItem.FaceId = FaceId
  If Divider Then MenuItem.BeginGroup = True
  Case 3 ' A SubMenu Item
  Set SubMenuItem = MenuItem.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
  SubMenuItem.Caption = Caption
  SubMenuItem.OnAction = PositionOrMacro
  If FaceId <> &quot;&quot; Then SubMenuItem.FaceId = FaceId
  If Divider Then SubMenuItem.BeginGroup = True
  End Select
  Row = Row + 1
  Loop
  End If
  If CreateToolBarMenu = True Then
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Location for menu data
  ' Chi dinh Sheet de lay du lieu cho Menu
  Set MenuSheet = ThisWorkbook.Sheets(TenMenuSheet)
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  ' Make sure the Toolbar menus aren't duplicated
  ' De chac chan rang Toolbar Menu khong bi trung lap
  Call DeleteMenuAll(False, False, True)
  ' Create Toolbar
  Set ToolBarMenu = Application.CommandBars.Add
  With ToolBarMenu
  .Visible = False
  .Name = ToolBarMenuName
  .Position = msoBarTop
  .Protection = msoBarNoCustomize
  End With
  ' Initialize the row counter; Hang bat dau la hang thu 2
  Row = 2
  ' Add the Toolbar menus, Toolbar menu items and submenu items using
  ' data stored on MenuSheet
  ' Dua vao du lieu tren MenuSheet ma xay dung Menu
  Do Until IsEmpty(MenuSheet.Cells(Row, 1))
  With MenuSheet
  MenuLevel = .Cells(Row, 1)
  Caption = .Cells(Row, 2)
  PositionOrMacro = .Cells(Row, 3)
  Divider = .Cells(Row, 4)
  FaceId = .Cells(Row, 5)
  NextLevel = .Cells(Row + 1, 1)
  End With

 6. #26
  levanduyet
  Khách vãng lai
  Chào các bạn, tôi xin gởi file cho bạn WhoamI ,hanghtt2003@yahoo.com.
  Xin ban cung cấp cho các bạn cần.
  Cám ơn bạn nhiều.
  Lê Văn Duyệt

 7. #27
  WhoamI
  Khách vãng lai
  ban co the goi cho minh duoc khong
  dia chi : anh_hungkf@yahoâ.com

 8. #28
  quoc
  Khách vãng lai
  Gui cho minh theo DC nay voi[IMG]http://www.*************/forum/images/smilies/tongue.gif[/IMG]huong1699@yahoo.com
  Cam o nhieu nhe.

 9. #29
  pink
  Khách vãng lai
  Gui cho minh theo DC nay voi: phuong1699@yahoo.com
  Cam o nhieu nhe.

 10. #30
  pink
  Khách vãng lai
  Bác Duyệt ơi. Em down cái NXT về rồi nhưng khi mở ra thì chỉ có mấy cái sheet dữ liệu &quot;chết&quot; thôi. Em thử làm mấy lần rồi mà nó vẫn thế, có phải máy em bị virus ko? hay có vấn đề gì ạ?


 

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

   

Similar Threads

 1. cach ghi phieu nhap kho xuat kho
  By KeToanTre in forum Kế toán hàng tồn kho
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 08-15-2010, 01:49 PM
 2. phieu nhap - xuat
  By giahoa1206 in forum Quản trị & Kinh doanh
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-30-2010, 04:52 PM
 3. Dung Excel de bao cao hang ton kho ntn?
  By hoanghungtuan77 in forum Ứng dụng Excel
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 07-30-2010, 12:17 PM
 4. File excel ve nhap xuat ton
  By HaiTam in forum Ứng dụng Excel
  Trả lời: 37
  Bài viết cuối: 07-30-2010, 11:29 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn