Nếu vẫn chưa kiểm kê hàng tồn,mà cứ cách 2 tuần lại có đơn hàng mới,mình fải kiểm số lg như thế nào và làm sao để có con số chính xác trong cuối...

Nếu vẫn chưa kiểm kê hàng tồn,mà cứ cách 2 tuần lại có đơn hàng mới,mình fải kiểm số lg như thế nào và làm sao để có con số chính xác trong cuối tháng số lượng hàng hóa của từng lọai còn lại